Bērnu studija „Gudrs Bērns” +371 26744788

Bērnu studija

"GUDRS BĒRNS"

Pirmdiena, 08 augusts 2022

Attīstības studija 5 - 6 gadi

2.grupa  - bērniem vecumposmā no 5-6 gadiem

Nodarbību skaits un ilgums: 2 reizes nedēļā pa 3 stundām


Visa mācību gada laikā bērni apgūst daudzveidīgas prasmes, zināšanas un veido attieksmes. Bērnu attīstības sekmēšana palīdz viņam pārvarēt 6-7 gadu krīzi, kas izpaužas kā pretruna starp vēlmi būt pieaugušam un iet skolā un neprasmi iekļauties jaunajā dzīves darbības situācijā – iekļauties mācību darbībā. Tā saistās ar psihisko procesu atbilstošu sagatavošanu: precīzu uztveri, orientēšanos laika un telpas attiecībās, tīšo uzmanību, valodas attīstību u.c.

Ļoti nozīmīgi bērnu praktiskai prasmju, iemaņu apguvei – lasīšanas, rakstīšanas, skaitīšanas mācīšanās.


Attīstības virzieni:

● dabaszinātnes – daba un apkārtne

● valoda - klausīšanās, runāšana, lasīšana, rakstīšana

● radošās aktivitātes – dziedāšana, dejošana, zīmēšana, aplikācija.


Bērna gatavību skolai nosaka bērna attīstība kopumā – psihisko procesu un personisko īpašību attīstība. Tādēļ studijā bērni mācās:

● sadarboties ar citiem bērniem un pieaugušajiem, uzvedības normas, rūpēties par savu un citu drošību un veselību, saudzīgi izturēties pret vidi;

● saprast to, kas ir labi vai slikti, labvēlīgu saskarsmi, vērot un atšķirt emocijas, sakarības, apzināties rīcības sekas un paust situācijai atbilstošas emocijas.

● mērķtiecīgi klausīties, spēt kāda cita runātā tekstā saklausīt konkrētu informāciju, saprast teikto;

● stāstīt par sevi, savām izjūtām, par savām interesēm, redzēto, dzirdēto, kā arī atbildēt uz uzdotiem jautājumiem; formulēt un izteikt savu viedokli;

● vārdu un īsu tekstu (4–7 teikumi) lasīšanu; rakstīt burtus;

saskatīt un nosaukt zīmējumā un apkārtējā vidē vienkāršākās ģeometriskās figūras (punktu, līniju, riņķi, trijstūri, četrstūri, kvadrātu un piecstūri);

● salīdzināt, kārtot un grupēt;

● uztvert mākslas darbu noskaņu, zīmēt to, ko redz sev apkārt, dažādas līnijas, grupēt apaļas, stūrainas un citas formas priekšmetus, zīmēt, griezt un kārtot dažādu formu priekšmetus;

● dziedāšanu un izpildīt vienkāršākos deju soļus; atpazīt skaņdarbus; ritmizēt.


Pierakstīties studijā