Bērnu studija „Gudrs Bērns” +371 26744788

Bērnu studija

"GUDRS BĒRNS"

Воскресение, 26 maijs 2024

Attīstības studija 5 - 6 gadi

2.grupa - bērniem vecumposmā no 5 - 6 gadiem

Nodarbību skaits un ilgums: 2 reizes nedēļā pa 2 stundām

Visa mācību gada laikā bērni apgūst daudzveidīgas prasmes, zināšanas un veido attieksmes. Bērnu attīstības sekmēšana palīdz viņam pārvarēt 6 - 7 gadu krīzi, kas izpaužas kā pretruna starp vēlmi būt pieaugušam un iet skolā un neprasmi iekļauties jaunajā dzīves darbības situācijā – iekļauties mācību darbībā. Tā saistās ar psihisko procesu atbilstošu sagatavošanu: precīzu uztveri, orientēšanos laika un telpas attiecībās, tīšo uzmanību, valodas attīstību u.c.

Ļoti nozīmīgi bērnu praktiskai prasmju, iemaņu apguvei – lasīšanas, rakstīšanas, skaitīšanas mācīšanās.

Attīstības virzieni:

dabaszinātnes – daba un apkārtne

valoda - klausīšanās, runāšana, lasīšana, rakstīšana

radošās aktivitātes – dziedāšana, dejošana, zīmēšana, aplikācija.

Bērna gatavību skolai nosaka bērna attīstība kopumā – psihisko procesu un personisko īpašību attīstība. Tādēļ studijā bērni mācās:

● sadarboties ar citiem bērniem un pieaugušajiem, uzvedības normas, rūpēties par savu un citu drošību un veselību, saudzīgi izturēties pret vidi;

● saprast to, kas ir labi vai slikti, labvēlīgu saskarsmi, vērot un atšķirt emocijas, sakarības, apzināties rīcības sekas un paust situācijai atbilstošas emocijas.

● mērķtiecīgi klausīties, spēt kāda cita runātā tekstā saklausīt konkrētu informāciju, saprast teikto;

● stāstīt par sevi, savām izjūtām, par savām interesēm, redzēto, dzirdēto, kā arī atbildēt uz uzdotiem jautājumiem; formulēt un izteikt savu viedokli;


Pierakstīties studijā