Bērnu studija „Gudrs Bērns” +371 26744788

Bērnu studija

"GUDRS BĒRNS"

Sestdiena, 13 aprīlis 2024

LATVIEŠU VALODA

Programma „Gudra mana valodiņa” (4 - 6 gadi).

                        LICENCE Nr. DIKS-20-423-ail

Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā, vienas nodarbības ilgums 1,5 stundas.

Integrētajā mācību programmā 4 – 6 g. bērniem mazākumtautību izglītības programmā ar krievu mācību valodu viens no uzdevumiem ir apgūt praktiskus klausīšanās un runas pamatus latviešu valodā.

Programmā „Gudra mana valodiņa” centrā ir bērns, viņa intereses un vajadzības. Piedāvātais mācību saturs bērniem nav svešs, bet gan tuvs un pazīstams, un rotaļnodarbības skolotājs var organizēt, balstoties uz bērna līdzšinējo dzīves pieredzi. Tiek aplūkoti tādi temati kā:

  • bērns un ģimene;
  • bērns starp draugiem un citiem cilvēkiem;
  • svētkos un ikdienā (sadzīvē);
  • daba;
  • diennakts un gadalaiku ritmā.

Ar interesantu attēlu, daudzveidīgu un mērķtiecīgu uzdevumu un rotaļu palīdzību it kā gluži neviļus tiek apgūta jauna informācija un latviešu valoda, tās bagātība un likumsakarības.

Pirmsskolas vecuma bērns ir atvērts visam jaunajam, tāpēc citas valodas apguve lielas grūtības nesagādā, īpaši, ja tā notiek aktīvā darbībā. Mācību satura apguves pamatā ir rotaļa. Rotaļādamies bērns attīsta dažādus psihofizioloģiskos procesus, gūst plašu pārdzīvojumu spektru un pilnveido kustības.


Mērķis:

Veicināt bērnos pozitīvu attieksmi un motivāciju otras valodas apgūšanā, kā arī bērna individualitātes veidošanu, radot iespēju iepazīt latviešu tautas kultūru un tradīcijas, saglabājot savu nacionālo identitāti.


Uzdevumi:

1. Mācīties klausīties ar izpratni.

2. Vingrināties latviešu valodas skaņu izrunā.

3. Paplašināt vārdu krājumu un iedrošināt bērnus izmantot apgūto sadzīvē.

4. Attīstīt runātprasmi un stāstītprasmi.

5. Ievadīt bērnus Latvijas kultūras, svētku un tradīcijas vidē.

6. Iesaistīt rotaļās, dziesmu dziedāšanā, mīklu minēšanā; gūt pieredzi un prieku, piedaloties pasākumu un svētku svinēšanā.

Vielas sadale

Septembris
1. nedēļa: Paliec sveika, vasariņa!
2. nedēļa: Es un mani draugi.
3. nedēļa: Zaķēns sakņudārzā.
4. nedēļa: Rudens svētki.

Oktobris.
1. nedēļa: Kas aug mežā?
2. nedēļa: Kas dzīvo mežā?
3. nedēļa: Kaķēns lauku sētā.
4. nedēļa: Apģērbi.

Novembris.
1. nedēļa: Mārtiņi.
2. nedēļa: Es un mana Latvija.
3. nedēļa: Transports.
4. nedēļa: Es un mana māja.

Decembris.
1. nedēļa: Laba slava sniedziņam.
2. nedēļa: Ziemassvētki nāk!
3. nedēļa: Ziemassvētku vecītis.


Bērni labprāt iesaistās spēlēs, sarunā lieto vairāk vārdu, runājot par tēmām un lietām, kas tiem patīk vai nepatīk, garšo vai negaršo, ir vai nav.

Bērni spēj atšķirt divu valodu starpību ( skanējumā, izrunā ), labprāt sasveicinās un darbojas mūsu rotaļnodarbībās ar lielu interesi.

Bērni aktīvi darbojas rotaļās un rotaļdziesmās ar kustībām, kas attīsta bērnu latviešu valodas prasmes.

Rotaļnodarbībās skolotājs izmanto attēlus atbilstoši tēmām, mulažas, kartiņas, rotaļlietas, audiokasetes, plakātus, CD diskus, grāmatas, jo bērniem ļoti patīk un viņi pozitīvi uztver uzskates materiālus, bērniem ir liela vēlēšanās darboties ar tiem; tas nodrošina gan uzmanības noturību, gan mācītā nostiprināšanu un  atkārtošanu.


Pierakstīties studijā